Logopedische Praktijk Eelde - Paterswolde

Privacy

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB) geeft regels ter bescherming van de privacy van de inwoners van Nederland.
Onder persoonsgegevens wordt verstaan:

“Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving.”

In de logopedische praktijk zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen
tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) stelt aan de logopedist een aantal verplichtingen:

informatieplicht

De logopedist verstrekt informatie die de patiënt nodig heeft om zelf op een verantwoorde manier beslissingen te kunnen nemen over zijn gezondheid.

toestemmingsvereiste

Voor iedere behandeling is toestemming van de patiënt vereist.

dossierplicht

De logopedist is verplicht een dossier bij te houden met daarin de gegevens over de patiënt, de uitgevoerde verrichtingen en relevante overige gegevens.

bewaarplicht

Het patiëntendossier wordt 15 jaar bewaard.

vernietiging

De logopedist zal het dossier na 15 jaar vernietigen.

geheimhoudingsplicht

Aan verzoeken voor inlichtingen over, inzage of kopie van gegevens aan anderen dan de patiënt, wordt alleen voldaan als daartoe uitdrukkelijk toestemming van de patiënt is verkregen.

Volgens de WBGO heeft de patiënt zélf ook een informatie- en medewerkingsplicht, bijvoorbeeld wanneer er wijzigingen zijn in de medische en/of persoonlijke omstandigheden.

Mondmotoriek Slikken Taal Adem Spreken Stotteren Stem